WALORYZACJA KAUCJI MIESZKANIOWYCH, W TYM KAUCJI WNIESIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH
 
Kwestią pojawiającą się ostatnio w praktyce są sprawy związane z waloryzacją kaucji mieszkaniowych. O ile kwestia waloryzacja kaucji mieszkaniowych w odniesieniu do lokatorów, którzy korzystają z lokalu na podstawie umowy najmu nie budzi w chwili obecnej większych wątpliwości co zasad, na jakich powinna się ona odbywać to spore problemy natury prawnej pojawiają się w sytuacji gdy mamy do czynienia z kaucją wpłacaną za lokal przydzielany na podstawie decyzji administracyjnej.

W swej praktyce spotkałem się z licznymi sprawami tego ostatniego typu, z których większość dotyczy kaucji wpłacanych przez żołnierzy zawodowych w związku z przydziałem kwatery stałej. Ze względu na to, że od kilku już lat obecny dysponent tych mieszkań Wojskowa Agencja Mieszkaniowa sprzedaje lokale osobom, które je dotychczas zajmowały pojawia się problem zwrotu kaucji.

Często jest tak, że kaucja była wpłacana wiele lat temu zaś jej wysokość w dacie wpłacania była znaczna. W przypadku żołnierzy zawodowych była to często równowartość ich ówczesnego jedno lub nawet dwumiesięcznego wynagrodzenia. Proponowane zaś do zwrotu w chwili obecnej kwoty oscylują w granicach od jednego do kilku złotych. Oczywista jest dysproporcja pomiędzy realną wartością kaucji w chwili jej wpłaty, a jej realną wartością w chwili zwrotu.

W odniesieniu do osób zajmujących lokale na podstawie umowy najmu sprawa zwrotu kaucji mieszkaniowych jest uregulowana w ustawie o ochronie praw lokatorów (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - -zwana dalej uopl). Zasady zwrotu kaucji są zróżnicowane w zależności od daty wpłaty kaucji.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 uopl kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.
Copyright 2017 @ Andrzej Gozdowski