Phone: 505 879 591    E-mail: kancelaria@gozdowski.com
Stałą obsług prawna firm

Firmy prowadzące działalność gospodarczą w większym zakresie zazwyczaj potrzebują prawnika nie do prowadzenia określonych spraw, ale do stałej współpracy z przedsiębiorstwem. 
Windykacja należności

Windykacja należności (wezwania do zapłaty, prowadzenie spraw o zapłatę w postępowaniu sądowym i w toku postępowania egzekucyjnego, poszukiwanie majątku dłużnika).
Prowadzenie spraw procesowych

Prowadzenie spraw procesowych - w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
Prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym

Prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym - przed organami administracyjnymi, np. urzędami skarbowymi, organami samorządu terytorialnego i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Postępowania związane z tworzeniem i rejestracją podmiotów

Postępowania związane z tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych (spółek) lub stowarzyszeń.
Sporządzanie pism procesowych wymaganych w postępowaniu cywilnym

Sporządzanie pism procesowych wymaganych w postępowaniu cywilnym (pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, kasacja itp.) oraz w postępowaniu administracyjnym (wniosek, odwołanie, zażalenie, skarga do NSA itp.).
Sporządzanie umów zawieranych w obrocie cywilnym oraz umów o charakterze gospodarczym

Sporządzanie umów zawieranych w obrocie cywilnym oraz umów o charakterze gospodarczym (umowy spółki, darowizny, sprzedaży, najmu, leasingu, dzierżawy itp.)
Sporządzanie pisemnych opinii prawnych zawierających przedstawienie stanu faktycznego

Sporządzanie pisemnych opinii prawnych zawierających przedstawienie stanu faktycznego i uwzględnienie wynikających z niego konsekwencji prawnych.

Zapraszamy do współpracy

Kancelaria prowadzi obsługę zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, przy czym możliwe jest zarówno jednorazowe skorzystanie z porady jak i dłuższa współpraca w ramach umów terminowych lub tp. Kancelaria ma dwie siedziby na terenie Gniezna. Jedna z nich mieści się w centrum miasta przy ul. Chrobrego 27a/4 (skrzyżowanie ul. Chrobrego i Lecha) a druga przy ul. Fredry 13. Kancelaria specjalizuje się w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Obsługa prowadzona jest z wykorzystaniem programów komputerowych zawierających aktualny stan prawny oraz niezbędne komentarze prawnicze i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego dostarczanych przez Wolters Kluwer i Legalis, a także z wykorzystaniem dostępnych na rynku pozycji literatury. W kontakcie z klientem mogą być wykorzystane dostępne środki łączności takie jak fax, poczta elektroniczna, telefon.

Zespół

adw. Andrzej Gozdowski mgr inż. Regina Samojedensds
 

Aktualności

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UPADŁOŚCI. KORZYŚCI DLA DŁUŻNIKA. SKUTKI DLA WIERZYCIELI.


Na wstępie wyjaśnić trzeba co należy rozumieć pod pojęciami konsumenta, dłużnika i wierzyciela. Poniższe wyjaśnienia mają na celu przybliżenie brzmienia tych pojęć, nie zaś odzwierciedlanie ich ścisłej definicji wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.

Konsumentem jest dorosła osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej. Dłużnik to osoba, która ma nieuregulowane zobowiązania, które będą stanowiły przedmiot postępowania upadłościowego, wierzycielem natomiast jest ten podmiot, któremu dłużnik winien te zobowiązania uregulować. Dłużnikiem w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej może być tylko konsument. Wierzyciel również będzie, na określonych warunkach, uczestnikiem postępowania upadłościowego.

Ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze uchwalona została w dniu 28 lutego 2003 roku i weszła w życie z dniem 1 października 2003 r. Początkowo ustawa ta nie przewidywała w ogóle możliwości ogłoszenia upadłości osób fizycznych, które nie prowadziły działalności gospodarczej (konsumentów). Taka możliwość pojawiła się dopiero wraz z kolejną nowelizacją ustawy począwszy od dnia 31 marca 2009 roku. Wówczas do ustawy wprowadzone zostały przepisy artykułów 4911 i następnych określające sposób postępowania w przypadku tzw. upadłości konsumenckiej.

Przepisy te pozwalały wprawdzie na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednak w praktyce ich stosowania okazało się, że ogłoszenie tej upadłości nie tylko nie jest proste, co jest raczej wręcz niemożliwe. Wydawano w ciągu roku zaledwie kilkanaście postanowień o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
Wszelkie prawa zastrzeżone