Phone: 505 879 591    E-mail: kancelaria@gozdowski.com
Stałą obsług prawna firm

Firmy prowadzące działalność gospodarczą w większym zakresie zazwyczaj potrzebują prawnika nie do prowadzenia określonych spraw, ale do stałej współpracy z przedsiębiorstwem. 
Windykacja należności

Windykacja należności (wezwania do zapłaty, prowadzenie spraw o zapłatę w postępowaniu sądowym i w toku postępowania egzekucyjnego, poszukiwanie majątku dłużnika).
Prowadzenie spraw procesowych

Prowadzenie spraw procesowych - w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
Prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym

Prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym - przed organami administracyjnymi, np. urzędami skarbowymi, organami samorządu terytorialnego i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Postępowania związane z tworzeniem i rejestracją podmiotów

Postępowania związane z tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych (spółek) lub stowarzyszeń.
Sporządzanie pism procesowych wymaganych w postępowaniu cywilnym

Sporządzanie pism procesowych wymaganych w postępowaniu cywilnym (pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, kasacja itp.) oraz w postępowaniu administracyjnym (wniosek, odwołanie, zażalenie, skarga do NSA itp.).
Sporządzanie umów zawieranych w obrocie cywilnym oraz umów o charakterze gospodarczym

Sporządzanie umów zawieranych w obrocie cywilnym oraz umów o charakterze gospodarczym (umowy spółki, darowizny, sprzedaży, najmu, leasingu, dzierżawy itp.)
Sporządzanie pisemnych opinii prawnych zawierających przedstawienie stanu faktycznego

Sporządzanie pisemnych opinii prawnych zawierających przedstawienie stanu faktycznego i uwzględnienie wynikających z niego konsekwencji prawnych.

Zapraszamy do współpracy

Kancelaria prowadzi obsługę zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, przy czym możliwe jest zarówno jednorazowe skorzystanie z porady jak i dłuższa współpraca w ramach umów terminowych lub tp. Kancelaria ma dwie siedziby na terenie Gniezna. Jedna z nich mieści się w centrum miasta przy ul. Chrobrego 27a/4 (skrzyżowanie ul. Chrobrego i Lecha) a druga przy ul. Fredry 13. Kancelaria specjalizuje się w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Obsługa prowadzona jest z wykorzystaniem programów komputerowych zawierających aktualny stan prawny oraz niezbędne komentarze prawnicze i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego dostarczanych przez Wolters Kluwer i Legalis, a także z wykorzystaniem dostępnych na rynku pozycji literatury. W kontakcie z klientem mogą być wykorzystane dostępne środki łączności takie jak fax, poczta elektroniczna, telefon.

Zespół

adw. Andrzej Gozdowski mgr inż. Regina Samojedensds
 

Aktualności

WALORYZACJA KAUCJI MIESZKANIOWYCH, W TYM KAUCJI WNIESIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH
 
Kwestią pojawiającą się ostatnio w praktyce są sprawy związane z waloryzacją kaucji mieszkaniowych. O ile kwestia waloryzacja kaucji mieszkaniowych w odniesieniu do lokatorów, którzy korzystają z lokalu na podstawie umowy najmu nie budzi w chwili obecnej większych wątpliwości co zasad, na jakich powinna się ona odbywać to spore problemy natury prawnej pojawiają się w sytuacji gdy mamy do czynienia z kaucją wpłacaną za lokal przydzielany na podstawie decyzji administracyjnej.

W swej praktyce spotkałem się z licznymi sprawami tego ostatniego typu, z których większość dotyczy kaucji wpłacanych przez żołnierzy zawodowych w związku z przydziałem kwatery stałej. Ze względu na to, że od kilku już lat obecny dysponent tych mieszkań Wojskowa Agencja Mieszkaniowa sprzedaje lokale osobom, które je dotychczas zajmowały pojawia się problem zwrotu kaucji.

Często jest tak, że kaucja była wpłacana wiele lat temu zaś jej wysokość w dacie wpłacania była znaczna. W przypadku żołnierzy zawodowych była to często równowartość ich ówczesnego jedno lub nawet dwumiesięcznego wynagrodzenia. Proponowane zaś do zwrotu w chwili obecnej kwoty oscylują w granicach od jednego do kilku złotych. Oczywista jest dysproporcja pomiędzy realną wartością kaucji w chwili jej wpłaty, a jej realną wartością w chwili zwrotu.

W odniesieniu do osób zajmujących lokale na podstawie umowy najmu sprawa zwrotu kaucji mieszkaniowych jest uregulowana w ustawie o ochronie praw lokatorów (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - -zwana dalej uopl). Zasady zwrotu kaucji są zróżnicowane w zależności od daty wpłaty kaucji.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 uopl kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.
Wszelkie prawa zastrzeżone